Položky na e-shop neustále pridávame. Ak ste nenašli, čo ste hľadali, kontaktujte nás.

Položky na e-shop neustále pridávame. Ak ste nenašli, čo ste hľadali, kontaktujte nás.

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky upravujú v súlade s platnou právnou úpravou Občianskeho zákonníka (ďalej len ako “Občiansky zákonník”) vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou:

Spoločnosť: Stavartikel spol. s.r.o.
Sídlo: Hornozelenická 398/9, Zálesie 900 28
IČO: 36 705 683
E-mail: stavebninystavartikel@gmail.com
Tel.číslo: 0944 169 056
zapísaná do Obchodného registra SR vložka 43372/B
(ďalej len „spoločnosť“)

a zákazníkom (ďalej len ako ,,kupujúci”)
vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len ako “Zmluva”), ktorej predmetom je tovar Predávajúceho (ďalej len ako “Tovar”), a ktorá je uzatvorená prostredníctvom jeho online obchodu umiestneného na stránkach www.stavartikel.sk (ďalej len ako “Stavartikel”) ohľadom Tovaru tu ponúkaného.
(ďalej len ako „Obchodné podmienky“).

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú:
Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Všade tam, kde sa hovorí o právach a povinnostiach zo Zmluvy, sú tým myslené práva a povinnosti zo zmluvy, vrátane týchto Obchodných podmienok.
Uzavretím Zmluvy, Kupujúci prehlasuje, že sa s aktuálnym znením týchto Obchodných podmienok pri uzavretí Zmluvy oboznámil, porozumel im, bude sa nimi riadiť a s ich znením súhlasí.
Aktuálne znenie týchto Obchodných podmienok je voľne prístupné na internetových stránkach Predávajúceho a je tak každému umožnené ich zobrazenie a archivácia.

2. Objednávky, uzavretie zmluvy, platobné podmienky a doručenie tovaru

Spotrebiteľ si objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu www.stavartikel.sk. Všetky informácie týkajúce sa tovaru ako popis tovaru, cena tovaru, dostupnosť na sklade sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v e-shope.
Objednávku Tovaru vykoná Kupujúci bez prihlasovania. Objednávky je možné uskutočniť len v prevádzkovej dobe uvedenej na www.stavartikel.sk. Objednávky zadané mimo prevádzkový čas budú uskutočnené počas prevádzkovej doby nasledujúcej po momente zadania objednávky. Kupujúci jednotlivé položky Tovaru vkladá vo zvolenom množstve do virtuálneho nákupného košíka. Raz vložený Tovar je možné z košíka odstraňovať. Po voľbe Tovaru klikne Kupujúci na “Pridať do košíka”. Na nasledujúcej obrazovke Kupujúci môže upravovať obsah košíka, vyplní požadované údaje a zvolí si spôsob platby ,,hotovosť” a spôsob dodania (vrátane nákladov na toto dodanie). Kupujúci má možnosť údaje uvedené v objednávke skontrolovať a prípadne zmeniť. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “skontrolovať a objednať”. Nákupný košík neslúži na rezerváciu tovaru. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky e-mailom. Zmluva je uzatvorená okamihom odoslania objednávky okrem situácií, kedy predávajúci bezodkladne po odoslaní objednávky informuje Kupujúceho, že predávajúci nie je schopný tento Tovar dodať.

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.
Odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s uvedenými VOP, s celkovou cenou vytvorenej objednávky, s vlastnosťami tovaru, so spôsobom platby a spôsobom dopravy.
Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

3. Platobné a dodacie podmienky

Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH.
K cene bude pripočítané dopravné, pokiaľ si spotrebiteľ zvolil spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia. Hodnota objednávky s cenou dopravy je uvedená počas celého nákupného procesu. Cena dopravy je stanovená podľa platného cenníka sprostredkovateľa doručenia.
Kupujúci si pri zadávaní objednávky môže zvoliť niektorý z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny Tovaru a ostatných nákladov:

a) v hotovosti pri prevzatí tovaru na prevádzke spoločnosti ,,Stavartikel”

1. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
2. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.
Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru spotrebiteľovi:

a) osobné prevzatie (osobný odber),

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar spotrebiteľovi v primeranej lehote (ďalej aj „dodacia lehota“). Dodávky tovaru, ktorého objednávku predávajúci potvrdil budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje o tejto skutočnosti spotrebiteľa prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo telefonicky. O odoslaní tovaru, alebo o jeho pripravení na osobné prevzatie je spotrebiteľ dodatočne informovaný. Predávajúci odovzdá spotrebiteľovi pri osobnom prevzatí alebo v zásielke s tovarom daňový doklad (faktúru).
V prípade, ak spotrebiteľ neprevezme tovar do 3 kalendárnych dní po uplynutí výzvy o možnosti prevzatia, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru. O predĺženie lehoty môže spotrebiteľ predávajúceho požiadať na emailovej adrese stavebninystavartikel@gmail.com alebo telefonicky na +421 944 169 056.

4. Odstúpenie od zmluvy a reklamácia

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:

a) z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky spotrebiteľa, alebo z dôvodov vyššej moci,
b) ak spotrebiteľ neprevezme tovar do 7 kalendárnych dní po uplynutí výzvy o možnosti prevzatia,
c) ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady.

Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
Reklamácia je vyriešená ihneď, pokiaľ je to možné s prihliadnutím na okolnosti reklamácie. V ostatných prípadoch postupuje reklamácia do reklamačného konania. Výsledok reklamácie a jej riešenie je oznámené Kupujúcemu z mailovej adresy stavebninystavartikel@gmail.com ihneď po prešetrení reklamácie, zvyčajne do 3 pracovných dní od jej prevzatia.

5. Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

a) odo dňa prevzatia tovaru,
b) odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
c) odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu predávajúceho uvedenú vyššie.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.
Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6. Záverečné ustanovenia

Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania. Kupujúci sa so svojimi sťažnosťami môže obracať priamo na Predávajúceho alebo na príslušný orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.
Znenie Obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť aj dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.